ÅRSMØTE ØRLAND NÆRINGSFORUM 26. mars 2020 

TID: Torsdag 26. mars Kl. 18.30 – utover
STED: Ørland Kysthotell

Det skal avholdes årsmøte i Ørland Næringsforum.

Deres bedrift inviteres herved til årsmøte med påfølgende middag på Ørland Kysthotell. Ta gjerne med ansatte.
Saker til årsmøte og eventuelt endring av vedtekter må være Ørland Næringsforums styre i hende på [email protected]  innen • FRIST: 12. mars. 

Kjøreplan
18:30 – Årsmøte 2019
20:30 – Middag 

Ørland Kysthotell tilbyr kjøkkensjefens bugnende buffet med varme, kalde retter og dessert til kr. 250.-pr pers. Drikke kommer i tillegg.
 
Etter middag er det åpent for å fortsette aftenen i lystig lag.
Håper så mange som mulig får anledning til å delta.

PÅMELDING: [email protected] • FRIST INNEN: 19. mars
Det er bindende påmelding til selve middagen og den betales av den enkelte deltaker. 


Med vennlig hilsen 
Ørland Næringsforum
v/ Silje Nesset

 

ÅRSMØTE 2020
 
ORDINÆRT ÅRSMØTE (GENERALFORSAMLING) ØRLAND NÆRINGSFORUM
Tid:        26. mars 2020 Kl. 18.30
Sted:     Ørland Kysthotell
 
SAKER TIL BEHANDLING

 1. Åpning
  • Årsmøtet settes.
  • Opptelling av stemmeberettigede medlemmer.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3.  Valg av møteleder og referent 
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Årsmelding
 6. Revidert regnskap 
 7. Budsjettforslag m/fastsettelse av kontingent og godtgjørelse til styret
 8. Arbeidsplan for kommende år 
 9. Valg av styremedlemmer på valg
 10. Valg av 1 revisorer fra medlemmene for 1 år 
 11. Valg av 3 medlem til valgkomite for 1 år.
 12. Innkomne saker 
  • ØNF må ta stilling til endring av vedtekter
   • § 4 STYRETS SAMMENSETNING
    • Gammel vedtekt
     • Leder fra medlemmene velges for 2 år (oddeltalls år)
      Nestleder fra medlemmene velges for 2 år (partalls år)
      2 styremedlemmer fra medlemmene velges for 2 år
      2 varamedlemmer velges for 1 år
      Ørland kommune utnevner sin representant til styret, samt personlig varamedlem.
      Generalforsamlingen velger styrets sammensetning fra medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene og enten styreleder eller nestleder er til stede. Styremedlemmene kan gjenvelges. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Ved stemmelikhet og styreleders fravær har nestleder dobbeltstemme.
    • Ny vedtekt
     • 1 Leder fra medlemmene velges for 2 år (oddetall år)
     • 1 Nestleder fra medlemmene velges for 2 år (partalls år)
     • 4 styremedlemmer fra medlemmene velges for 2 år
     • 2 varamedlemmer fra medlemmene velges for 1 år
     • Generalforsamlingen velger styrets sammensetning fra medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene og enten styreleder eller nestleder er til stede. Styremedlemmene kan gjenvelges.
   • § 8 GENERALFORSAMLING
    • Endring av punkt Generalforsamling endres til Årsmøte. 
    • Gi tilbakemelding om det er vedtekter dere ønsker skal endres i forbindelse med Nye Ørland kommune?
Frist for å motta innkommende saker er  12.03.20.
 
 

VEDTEKTER
§ 1 FORMÅL

Ørland Næringsforum (ØNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon med formål å fremme næringslivet i Ørland kommune.
Et felles overordnet mål vil være å øke verdiskapning og aktivitet i bedrifter i kommunen. Dette skjer ved utvikling av eksisterende virksomheter og ved å medvirke til etablering av nye tiltak.
Ørland Næringsforum skal være et felles talerør overfor kommune og andre instanser innenfor næringslivssaker.

§ 2 MEDLEMSKAP
Som medlem i Ørland Næringsforum kan opptas bedrifter, virksomheter, institusjoner, foreninger, kommunen og enkeltpersoner. Medlemmer kan dessuten være personer som på grunn av sin utdanning, stilling eller virksomhet har særlig tilknytning til næringsvirksomhet.

§ 3 ADMINISTRASJON
Styrets leder, eller den styret bemyndiger, skal løpende følge opp administrasjonens arbeid og være mellomledd mellom administrasjon og styre for øvrig. Administrativ leder deltar i generalforsamlingen og styremøter med tale og forslagsrett.

§ 4 STYRETS SAMMENSETNING
Leder fra medlemmene velges for 2 år (oddeltalls år)
Nestleder fra medlemmene velges for 2 år (partalls år)
2 styremedlemmer fra medlemmene velges for 2 år
2 varamedlemmer velges for 1 år
Ørland kommune utnevner sin representant til styret, samt personlig varamedlem.
Generalforsamlingen velger styrets sammensetning fra medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene og enten styreleder eller nestleder er til stede. Styremedlemmene kan gjenvelges. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Ved stemmelikhet og styreleders fravær har nestleder dobbeltstemme.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret skal lede foreningen i samsvar med vedtektene, vedtatte arbeidsplaner og retningslinjer gitt av generalforsamlingen. Det koordinerer planer og forslag til aktiviteter, og trekker opp rammer for den virksomhet som skal utøves. Styret ansetter og avskjediger personale, fastsetter lønninger og vedtar arbeidsinstrukser. Styret har fullmakt, og plikter å forelegge saker til høring hos naturlige samarbeidspartnere. Styret skal føre møteprotokoll som godkjennes på neste møte. Styret utarbeider aktiviteter og budsjettforslag for foreningens samlede virksomhet

§ 6 KONTINGENT
Ørland Næringsforum har en drift som er basert på medlemsavgift og egen forretningsvirksomhet, tilskudd fra næringslivet, tilskudd fra Ørland kommune, samt andre offentlige institusjoner.
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

§ 7 UTMELDING
Eventuell utmelding skal skje innen den 31.oktober inneværende år. Utmeldingen gjelder fra 1.januar påfølgende år.  Eventuelle kontingentrestanser må betales før utmeldingen gjøres gjeldende.

§ 8 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er Ørland Næringsforums høyeste myndighet. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen 31. mars.  Innkalling kunngjøres for medlemmene med minst 30 dagers varsel, frist for innkomne saker er 14 dager før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste med årsmelding og regnskap distribueres innen 7 dager før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer.  Alle medlemmer skal ha betalt full medlemsavgift og andre økonomiske heftelser skal ikke være tilstede. Hvert medlem har en stemme, og kan la seg representere ved fullmakt.  Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av saker nevnt i § 13. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 9 SAKER PÅ GENERALFORSAMLING
1.            Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2.            Valg av møteleder og referent
3.            Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
4.            Årsmelding
5.            Revidert regnskap
6.            Budsjettforslag m/fastsettelse av kontingent og godtgjørelse til styret
7.            Arbeidsplan for kommende år
8.            Valg av styreleder/nestleder og øvrige styremedlemmer
9.            Valg av 2 revisorer fra medlemmene for 1 år
10.          Valg av et medlem til valgkomite for 3 år
11.          Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om oppløsning, jfr. § 13.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten. Innkalling bekjentgjøres senest 14 dager før ekstraordinær generalforsamling avholdes.

§ 11 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen, der 1 medlem velges hvert år.  Valgkomiteens leder er det til enhver tid lengst sittende medlem. Komiteens oppgaver er å legge fram forslag til alle valg. Forslaget sendes styret innen 14 dager før generalforsamlingen.

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av, og tillegg til foreningens vedtekter fattes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og da med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, innkaller styret, dersom generalforsamlingen ikke bestemmer noe annet, til ekstraordinær generalforsamling. Vedtektsendringer kan på ekstraordinær generalforsamling vedtas med alminnelig flertall.
Forslag til vedtektsendringer skal meddeles medlemmene skriftlig senest 7 dager før generalforsamlingen.

§ 13 OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer vedtar dette på ordinær generalforsamling. Oppløsningen skal deretter bekreftes i ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmene. Forslag om oppløsning av foreningen skal snarest sendes medlemmene etter at det er framsatt. Generalforsamlingen treffer ved oppløsning bestemmelser om anvendelse av foreningens midler.