Innspill til Stortingsbenken på vegne av Næringsalliansen i Trøndelag

Til Trøndelagsbenken på Stortinget:

Næringsalliansen for Trøndelag består av alle næringsforeningene i Trøndelag, med til sammen nærmere 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

Næringsalliansen er positiv til tiltakspakke 1 og 2 som har kommet fra Staten. Det er betryggende at Staten tar signalene fra næringslivet på alvor, og signaliserer ytterligere tiltak basert på innspill fra næringslivet. Samtidig er det dessverre slik at mye mer trengs for at store deler av norsk næringsliv skal komme seg gjennom dette, om situasjonen vedvarer. Vi innser alle at om dette vedvarer over noe eller lengre tid, så vil dette få store konsekvenser også for det offentliges inntekter og ikke minst utgifter i lang tid fremover.

Tiltakspakkene som til nå har vært lansert har vært innrettet mye for bransjer som raskt har vært nødt til å skalere ned sin aktivitet. Men flere bransjer vil merke effekten av koronakrisen i dagene som kommer.

Vi vil påpeke at det vil bli adskillig vanskeligere å komme tilbake til normalsituasjon om mange bedrifter må til skifteretten. Derfor må kommende tiltakspakker innrettes slik at så mange som mulig kan overleve når aktiviteten nå enten er helt falt bort eller tatt ned til et minimum. Samtidig må kommende pakker også innrettes på en slik måte at vi sikrer at også næringslivet raskt kan komme tilbake igjen i tilnærmet normalsituasjon, når koronasituasjonen er under kontroll og dagliglivet for oss alle igjen skal gjenopptas.

Næringsalliansen støtter NHOs innspill til hva som forventes av kommende tiltakspakker.

Når det gjelder skatter og avgifter til staten er det bra med utsettelse, men dette hjelper lite når virksomhetene ikke er i stand til å betale på forfall når den tid kommer. Her må en redusere skatte- og avgiftsnivå ytterligere, slik en eksempelvis har gjort ved å senke laveste momssats fra 12 til 8 prosent.

Tidsfrister for innlevering av skattemelding/årsregnskap bør også vurderes utsatt. Det er nok andre oppgaver som nå bør prioriteres for store deler av vårt næringsliv.

Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes helt. Det anses helt urimelig at arbeidsgivere som fikk beskjed om å stenge ned virksomheten på noen timers varsel, blir belastet med å betale lønn i 2 dager. Denne regningen må Staten bære.

Arbeidsgiverperioden ved sykemelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare, samt omsorgsdager for barn, må også fjernes helt.

Renten må kuttes ytterligere og banknæringen må utfordres til å kutte tilsvarende og raskere enn det de i dag har anledning til i henhold til regelverket. Det er viktig at bankene, også de små lokale sparebanker som vi har mange av i Trøndelag, sikres nok kapital til å bistå bedriftene.

Tiltakspakken som ble lansert for kulturnæringene må styrkes betraktelig.

Støtteordninger fra blant annet Innovasjon Norge må kunne utbetales tidligere enn hva i dag er praksis, hvor en nå får utbetalt litt til å begynne med, litt underveis, før siste utbetaling gjennomføres når prosjekt er avsluttet.

Staten bør også forsterke tiltakene for kompetansehevende tiltak i bedrift og FoU rettet aktivitet. Det er kanskje nå mange bedrifter har mulighet til å kunne gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter gitt at det finnes finansiering for dette.

Det har til nå vært mindre fokus på hvordan situasjonen vil påvirke offshoresektoren. Det skal ikke mye til for at deler av verdikjeden må strenge ned, noe som medfører store utfordringer for å opprettholde aktiviteten på sokkelen. Blant annet må forflytning av personell nødvendig for å kunne drive aktivitet offshore sikres.

Næringsalliansen er bekymret for hvordan krisen påvirker kommuneøkonomien. Kommunene trenger også betydelige overføringer for å holde hjulene i gang, slik at de er i stand til å ta vare på sine forpliktelser, og sikre sine tjenester til befolkningen. Om for stor del av regningen for krisen må tas av kommunal sektor, vil det påvirke både tjenestetilbudet til innbyggerne og næringslivet i lang tid fremover, men også kommunenes mulighet til å bidra til å få eget næringsliv raskt på fote etter krisen er over.

Store deler av næringslivet har det offentlige som kunde. Kommune og fylke kan dermed også gjøre sitt for at den akutte likviditetsutfordringen for våre bedrifter minskes, gjennom blant annet at de betaler sine regninger omgående og ikke på eller etter forfall, ikke påberoper seg force majeure på inngåtte avtaler, og at også kommunal sektor ser på muligheter til å utsette innkreving av (og helst redusere eller ta bort) eiendomsskatt på næringseiendom. Her er det viktig at Stortinget er tydelig på at også fylkene og kommunene må bidra.

Offentlig sektor på alle nivå bør akkurat som ved tidligere kriser bidra til å holde hjulene i gang gjennom å forsere og igangsette prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang.

I dialog som har vært mellom næringsforeningene i Trøndelag og våre medlemmer i mange ulike bransjer, blir det trukket frem av mange at det er utfordrende at de ulike kommunene forholder seg ulikt til situasjonen, og lager egne regler for hvordan de vil håndtere dette. Innreiseforbud til en kommune kan medføre at samfunnskritisk næringsliv ikke får tilgang til råvarer eller folk nødvendige for å opprettholde virksomheten. Her ønskes tydeligere signaler fra Staten på hvordan kommunene skal agere.

Staten har vært tydelig på at den samfunnskritiske virksomheten må opprettholdes. Det er viktig at en fremover ser på hele de verdikjedene som bidrar til den samfunnskritiske virksomheten. Det er ikke kun sisteleddet som må fungere for at de samfunnskritiske funksjoner skal kunne ivaretas.

Det må også forberedes tiltakspakker for markedsføring av reiselivsnæringen den dagen vi er tilbake, for å raskt få næringen på føttene igjen.

Forventinger til videre tiltak oppsummert:

• Kommende tiltakspakker må innrettes slik at en så stor del av næringslivet som mulig kan overleve når aktiviteten nå enten er helt falt bort eller tatt ned til et minimum.
• Kommende pakker må også innrettes på en slik måte at vi sikrer at også næringslivet raskt kan komme tilbake igjen etter krisen.
• Skatte- og avgiftsnivå må reduseres ytterligere.
• Tidsfrister for innlevering av skattemelding/årsregnskap bør vurderes utsatt.
• Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes helt.
• Arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare, samt omsorgsdager for barn, må fjernes helt.
• Renten må kuttes ytterligere. Banknæringen må utfordres til å kutte tilsvarende og raskere enn det de i dag har anledning til i henhold til regelverket.
• Bankene må sikres nok kapital til å bistå bedriftene.
• Tiltakspakken som ble lansert for kulturnæringene må styrkes betraktelig.
• Støtteordninger fra blant annet Innovasjon Norge må kunne utbetales tidligere enn dagens praksis.
• Tiltakene for kompetansehevende tiltak i bedrift og FoU rettet aktivitet på styrkes.
• Tiltak for å sikre drift av offshoresektoren må iverksettes.
• Kommunene må sikres betydelige overføringer for å holde hjulene i gang, slik at de er i stand til å ta vare på sine forpliktelser, og sikre sine tjenester til befolkningen og næringslivet.
• Stortinget må være tydelig på at også fylkene og kommunene må bidra gjennom skatte- og avgiftslettelser og -utsettelser.
• Offentlig sektor må forsere og igangsette prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang.
• Det ønskes tydeligere signaler fra Staten, slik at kommunene håndterer situasjonen på en mer ensartet måte.
• Det må også forberedes tiltakspakker for markedsføring av reiselivsnæringen den dagen vi er tilbake, for raskt å få næringen på føttene igjen.

Med vennlig hilsen
Næringsalliansen for Trøndelag
Berit Rian
Leder Arbeidsutvalget

 

Innspill til tiltakspakker fra Næringsalliansen for Trøndelag, 18. mars 2020