Korona – hva kan arbeidsgiver gjøre?

Skrevet av Thomas Lidal Jamne, Partner i Pretor Advokat AS

Pretor Advokat AS har i løpet av de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra bedriftseiere med spørsmål knyttet til korona-viruset og de forebyggende tiltak Regjeringen nylig har vedtatt. Ta kontakt med Pretor på tlf. 73 87 81 00 eller e-post [email protected] hvis du har spørsmål. Vi gjennomgår her noen sentrale tema:

PERMITTERING: Korona-viruset og forebyggende tiltak vil kunne medføre tapt omsetning og problemer med vareleveranser. Dette vil normalt gi rett til permittering fordi det oppstår en midlertidig mangel på arbeid som følge av disse utfordringene.

Det er viktig å merke seg at selve smittefaren ikke gir grunnlag for permittering; det er konsekvensene av smittefaren, sykdommen og de forebyggende tiltak.

NAV har avklart at 14-dagersregelen for permitteringsvarsel ikke vil gjelde i slike tilfeller. Det er tilstrekkelig å varsle permitteringer med 2 dagers varsel.

Har du en lærling hos deg, så skal hun i det lengste vernes – normal skikk tilsier at lærlingen forlater bedriften sammen med den siste fagarbeideren.

Det er varslet endringer i lovverket slik at arbeidsgiverperioden reduseres (den er pr i dag 15 dager), men det er uklart hvor lang den blir.

RETNINGSLINJER I BEDRIFTEN: Arbeidstaker har en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Det betyr at ansatte skal følge interne retningslinjer opprettet som følge av den ekstraordinære situasjonen. Det kan blant annet gjelde pålegg om å holde seg hjemme, gjennomføre møter med kunder pr telefon eller digitale plattformer, avlyse seminardeltagelser og reiser m.v.

Brudd på slike retningslinjer vil være i strid med lojalitetsplikten og det kan medføre både advarsel, oppsigelse og avskjed i de aller mest alvorlige tilfellene.

FERIEAVVIKLING: En arbeidstaker som reiser på ferie utenlands og dermed utsetter seg for smittefare, kan påføre arbeidsgiver store økonomiske problemer. Bedriften kan nekte den ansatte å reise på ferie, men det må foretas en konkret vurdering ut fra reisested og den ansattes rolle i selskapet.

I slike spesielle situasjoner vil styringsretten stå sterkere og handlingsrommet er betydelig utvidet. Arbeidsgiver kan overstyre inngåtte avtaler og ønsker om ferieavvikling. Det gjelder i særdeleshet dersom en reise kan medføre driftsproblemer, for eksempel hvis det er sannsynlig med etterfølgende karantene.

Det er ikke anledning til å pålegge den ansatte tjenestereiser som strider med myndighetenes reiseråd, eller hvis dette kan medføre karantenetid etter hjemkomst.

KARANTENE: En ansatt som mistenkes å være korona-smittet, har rett til sykemelding og sykepenger. Her er det nok med mistanke om smitte, men tiltak med f.eks. hjemmekontor kan gjøre det mulig å unngå sykefravær.

Ansatte kan pålegges å være i karantene. Men hvis det ikke foreligger sykemelding eller andre føringer fra myndighetene, så må det betales full lønn. Det er ikke lov å pålegge den ansatte å ta ut ferie eller egenmeldinger når det gis slikt pålegg.

Hvis karantenepålegget er saklig begrunnet ligger det innenfor styringsretten å gi et slikt pålegg. Et brudd på et slikt pålegg vil være ordrenekt.

OMSORGSPENGER: Frem til i dag har det vært klart at man ikke har krav på lønn hvis man må være hjemme med barn pga. stengte skoler og barnehager. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har imidlertid nå uttalt at et slikt fravær skal anses som fravær med syke barn. Denne situasjonen vil imidlertid utvikle seg fortløpende.

Pretor Advokat AS v/adv./partner Thomas Lidal Jamne. [email protected] – tlf. 920 96 412.