AtB | reduksjon i rutetilbudet.

Enhver reduksjon av rutetilbudet er dårlige nyheter for næringslivet på Ørland og Fosen. Brekstad er inngangsporten til Fosen både fra Trondheim, Kristiansund og Hitra/Frøya. Blir porten mindre så blir det vanskeligere å drive næringsvirksomhet.

Enhver reduksjon av rutetilbudet er dårlige nyheter for næringslivet på Ørlandet og Fosen.  Brekstad er inngangsporten til Fosen både fra Trondheim, Kristiansund og Hitra/Frøya.  Blir porten mindre så blir det vanskeligere å drive næringsvirksomhet innen både industri og turisme.  Å kutte  hurtigbåtrutetilbudet er ikke sammenlignbart med å kutte noen bussruter i Trondheim siden vi i realiteten ikke har noe alternativ.  Å kjøre bil innebærer en mer enn fordobling av reisetiden hver vei.

Timingen på dette er svært uheldig.  Det skal skapes arbeidsplasser utenfor “gjerdet” til ØHF slik partneren til de tilflyttende ved kampflybasen får muligheter.   Det å være innen pendledistanse fra Trondheim gjør det mulig å bo på Ørland og jobbe i Trondheim, og omvendt.  Enhver reduksjon i denne fleksibiliteten –  denne lettvintheten – kompliserer planene om å øke bosetningen og å forsterke næringslivet i Ørland.

Ørland Næringsforum frykter at det foreslåtte “sommerkuttet” kan bli permanent. Med det store behovet for kostnadsreduksjon som AtB har presentert for 2014, ytterligere kutt i 2015, og økte billettpriser, vil få store konsekvenser for Ørlands som “utilgjengelig” og lite attraktiv for etablering av ny næringsaktivitet.  ØNFs innspill til reduksjon av rutetilbudet.

Ørland Kommune v/Formannskapet har vedtatt en  uttalelse til forslag om reduksjon av rutetilbudet for hurtigbåten mellom Brekstad og Trondheim, i Formannskapets møte 10.04.2014. 

Ordfører Hallgeir Grøntvedt, har med bakgrunn i vedtaket, tidligere mail og møter/samtaler om denne saken, anmodet AtB om et nytt møte snarest, for å diskutere eventuelle rutekutt i hurtigbåttilbudet

Trondhjemsfjord Pendlerforening – en forening for pendlere mellom Brekstad – Trondheim.
Foreningen taler pendlernes sak, og jobber aktivt mot de som driver sambandet i dag AtB, (FosenNamsos Sjø/Kystekspressen), administrasjonen i fylket og politikere i både fylket og kommunene.
Pendlerforeningen, bl.a. ved Thomas Engen, har gjort- og gjør et solid og godt arbeid i forbindelse med høringsuttalelser, møtevirksomhet, og innspill.

Les mer om foreningens innspill og aktivitet på à  www.tfpendler.com